DDV
 
RWS logo
Deltares logo

Soort informatie:

Stof:

Jaar:

 

 

Per waterlichaam wordt voor de jaren 1991 tot en met 2016 het resultaat van de toetsing weergegeven. Elk toetsjaar maakt gebruik van de drie voorafgaande jaren; voor bijvoorbeeld 2015 zijn de jaren 2012 tot en met 2014 gebruikt. De toetsing is uitgevoerd conform de toetsregels van de Kaderrichtlijn Water. Voor de toetsing zijn de vastgestelde normen voor de stroomgebiedbeheerplannen 2015 (SGBP2015) gebruikt.

Het resultaat van de toetsing wordt weergegeven volgens de KRW klassen goed, matig, ontoereikend en slecht. Met behulp van de tijdbalk kunnen de verschillende jaren bekeken worden.

De toetsresultaten voor Nederland, per stroomgebied of per waterbeheerder kunnen ook in grafiekvorm getoond worden. Het toetsresultaat wordt weergegeven in zowel absolute aantallen als relatieve percentage.

Per waterlichaam wordt de huidige toestand, jaar 2016, vergeleken met de toestand ten tijde van het stroomgebiedbeheerplan 2009 (SGBP2009). In de kaart wordt aangegeven of de toestand verbeterd, gelijk blijft of verslechterd. Voor de toetsing van zowel de huidige toestand als de toestand voor SGBP2009 zijn de vastgestelde normen voor SGBP2015 gebruikt.

Per waterlichaam wordt de huidige toestand, jaar 2016, vergeleken met de toestand ten tijde van het stroomgebiedbeheerplan 2015 (SGBP2015). In de kaart wordt aangegeven of de toestand verbeterd, gelijk blijft of verslechterd. Voor de toetsing van zowel de huidige toestand als de toestand voor SGBP2015 zijn de vastgestelde normen voor SGBP2015 gebruikt.

In de kaart staat per waterlichaam en per toetsjaar (3 voorafgaande jaren) weergegeven wat de afstand is tot de norm ‘goed’ (zoals vastgesteld in SGBP2015).

Voor KRW-meetlocaties met een meetreeks van minimaal 10 jaar, waarbij minimaal 8 metingen per jaar zijn uitgevoerd is een trend bepaald. Op de kaart is de trendhelling als percentage van de mediaan weergegeven.

Per meetlocatie kan de trend ook in grafiekvorm worden bekeken. In de grafiek is de meetreeks weergegeven inclusief de berekende trendlijnen, het resultaat van de trendtest en de trendhelling.

De kaart toont per jaar het drie-jarig zomergemiddelde (mg/l) per KRW-waterlichaam. Elk jaar maakt gebruik van de drie voorafgaande jaren; voor bijvoorbeeld 2015 zijn de jaren 2012 tot en met 2014 gebruikt. Deze drie-jarig zomergemiddelde concentraties zijn gebruikt voor de bepaling van de toestand.

Voor stikstof en fosfor is de zomer gedefinieerd als de periode april tot en met september. Voor DIN gaat het om het wintergemiddelde: december tot en met februari. Met behulp van de tijdbalk kunnen de verschillende jaren bekeken worden.

Per KRW-waterlichaam kunnen de meetresultaten ook in grafiekvorm bekeken worden:

  • Bovenste grafiek: meetwaardes van de KRW-meetpunt(en) behorend bij het KRW-waterlichaam.
  • Middelste grafiek: drie-jarig zomergemiddelde, zomergemiddelde en jaargemiddelde voor het KRW-waterlichaam, op basis van de onderliggende KRW-meetlocaties. De normgrenzen zijn ook aangegeven in de grafiek (normen uit SGBP2015).
  • Onderste grafiek: resultaat toetsing voor de verschillende jaren.

De kaart toont of het 3-jarig zomergemiddelde in het meest recente jaar, 2016, is toegenomen, gelijk is gebleven of afgenomen ten opzichte van het 3-jarig zomergemiddelde van SGBP2009.

De kaart toont of het 3-jarig zomergemiddelde in het meest recente jaar, 2016, is toegenomen, gelijk is gebleven of afgenomen ten opzichte van het 3-jarig zomergemiddelde van SGBP2015.

De kaart toont per jaar het jaargemiddelde in mg/l.

De kaart toont de normklassegrens tussen "goed" en "matig" zoals vastgesteld in de Stroomgebiedbeheerplannen 2015 (SGBP2015).

De kaart toont de normklassegrens tussen "matig" en "ontoereikend" zoals vastgesteld in de Stroomgebiedbeheerplannen 2015 (SGBP2015).

De kaart toont de normklassegrens tussen "ontoereikend" en "slecht" zoals vastgesteld in de Stroomgebiedbeheerplannen 2015 (SGBP2015).

{{map["@attributes"].text}}

Er zijn geen kaarten gevonden

{{selectedMap["@attributes"].name}} [{{startYear}}]

Gebied: