DDV
 
RWS logo
Deltares logo

Soort informatie:

Stof:

Jaar:

 

 

Per waterlichaam wordt voor de toetsjaren 1991 tot en met 2019 het resultaat van de toetsing weergegeven. Elk toetsjaar maakt gebruik van de drie voorafgaande jaren; voor bijvoorbeeld 2019 zijn de jaren 2016 tot en met 2018 gebruikt. De toetsing is uitgevoerd conform de toetsregels van de Kaderrichtlijn Water. Voor de toetsing zijn de vastgestelde normen voor toetsjaar 2019 gebruikt.

Het resultaat van de toetsing wordt weergegeven volgens de KRW klassen goed, matig, ontoereikend en slecht. Met behulp van de tijdbalk kunnen de verschillende jaren bekeken worden.

De toetsresultaten voor Nederland, per stroomgebied of per waterbeheerder kunnen ook in grafiekvorm getoond worden. Het toetsresultaat wordt weergegeven in zowel absolute aantallen als relatieve percentages.

De oordelen per waterlichaam worden ook ter download aangeboden.

Meer informatie over de toestandberekening is hier terug te vinden.

Per waterlichaam wordt de huidige toestand, toetsjaar 2019, vergeleken met de toestand ten tijde van het stroomgebiedbeheerplan 2009 (toetsjaar 2009). De rechterhelft van de punten op de kaart geeft de toetsing van de huidige toestand weer (2019) en de linkerhelft de toesting van de toestand voor toetsjaar 2009. Hieruit kan worden afgeleid of de toestand verbeterd, gelijk blijft of verslechterd. Voor de toetsing van zowel de huidige toestand als de toestand voor toetsjaar 2009 zijn de vastgestelde normen voor toetsjaar 2019 gebruikt.

Per waterlichaam wordt de huidige toestand, toetsjaar 2019, vergeleken met de toestand ten tijde van het stroomgebiedbeheerplan 2015 (toetsjaar 2015). De rechterhelft van de punten op de kaart geeft de toetsing van de huidige toestand weer (2019) en de linkerhelft de toesting van de toestand voor toetsjaar 2015. Hieruit kan worden afgeleid of de toestand verbeterd, gelijk blijft of verslechterd. Voor de toetsing van zowel de huidige toestand als de toestand voor toetsjaar 2015 zijn de vastgestelde normen voor toetsjaar 2019 gebruikt.

In de kaart staat per waterlichaam en per toetsjaar (3 voorafgaande jaren) weergegeven wat de afstand is tot de norm "goed" (vastgesteld in de normen voor toetsjaar 2019, terug te vinden in de WKP bronbestanden 2019 op het waterkwaliteitsportaal).

Voor KRW-monitoringslocaties met een meetreeks van minimaal 10 jaar, waarbij minimaal 8 metingen per jaar zijn uitgevoerd is een trend bepaald. Op de kaart is de trendhelling als percentage van de mediaan weergegeven.

Per monitoringslocatie kan de trend ook in grafiekvorm worden bekeken. In de grafiek is de meetreeks weergegeven inclusief de berekende trendlijnen, het resultaat van de trendtest en de trendhelling. Meer informatie over de trendberekening is hier terug te vinden.

De kaart toont per jaar het drie-jarig zomergemiddelde (mg/l) per KRW-waterlichaam. Elk jaar maakt gebruik van de drie voorafgaande jaren; voor bijvoorbeeld 2019 zijn de jaren 2016 tot en met 2018 gebruikt. Deze drie-jarig zomergemiddelde concentraties zijn gebruikt voor de bepaling van de toestand.

Voor stikstof en fosfor is de zomer gedefinieerd als de periode april tot en met september. Voor DIN gaat het om het wintergemiddelde: december tot en met februari. Met behulp van de tijdbalk kunnen de verschillende jaren bekeken worden.

Per KRW-waterlichaam kunnen de meetresultaten ook in grafiekvorm bekeken worden:

  • Bovenste grafiek: Meetwaardes van de KRW-monitoringslocatie(s) behorend bij het KRW-waterlichaam.
  • Middelste grafiek: Het drie-jarig zomergemiddelde, zomergemiddelde en jaargemiddelde voor het KRW-waterlichaam, op basis van de onderliggende KRW-monitoringslocaties. De normgrenzen zijn ook aangegeven in de grafiek (normen uit toetsjaar 2019).
  • Onderste grafiek: Het resultaat van de toetsing voor de verschillende jaren.

De kaart toont of het 3-jarig zomergemiddelde in het meest recente jaar, 2019, is toegenomen, gelijk is gebleven of afgenomen ten opzichte van het 3-jarig zomergemiddelde van toetsjaar 2009.

De kaart toont of het 3-jarig zomergemiddelde in het meest recente jaar, 2019, is toegenomen, gelijk is gebleven of afgenomen ten opzichte van het 3-jarig zomergemiddelde van toetsjaar 2015.

De kaart toont per jaar het jaargemiddelde in mg/l. De jaargemiddelden zijn berekend tot en met het jaar 2018.

De kaart toont de normklassegrens tussen "goed" en "matig" zoals vastgesteld in de normen voor toetsjaar 2019, terug te vinden in de WKP bronbestanden 2019 op het waterkwaliteitsportaal.

De kaart toont de normklassegrens tussen "matig" en "ontoereikend" zoals vastgesteld in de normen voor toetsjaar 2019, terug te vinden in de WKP bronbestanden 2019 op het waterkwaliteitsportaal.

De kaart toont de normklassegrens tussen "ontoereikend" en "slecht" zoals vastgesteld in de normen voor toetsjaar 2019, terug te vinden in de WKP bronbestanden 2019 op het waterkwaliteitsportaal.

{{map["@attributes"].text}}

Er zijn geen kaarten gevonden

{{selectedMap["@attributes"].name}} [{{startYear}}]
{{selectedMap["@attributes"].name}}

Gebied: